Техніка, енергетика, транспорт АПК

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Вимоги

I. ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. Вимоги до оформлення тексту

- Шрифт – Times New Roman

- Розмір шрифта – 14

- Інтервал –1

- Поля документа – 20 мм

- Мінімальна кількість сторінок – 7

- Мова статті: українська, російська, англійська

Об'єм тексту від 7 до 15 сторінок

2. Структура статті

УДК

НАЗВА СТАТТІ (УКРАЇНСЬКОЮ)

І.Б. Прізвище, І.Б. Прізвище….(українською мовою)

НАЗВА СТАТТІ РОССІЙСЬКОЮ МОВОЮ

І.Б. Прізвище, І.Б. Прізвище….(россійською мовою)

НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

І.Б. Прізвище, І.Б. Прізвище…. (англійською мовою)

Анотація українською мовою

Ключові слова українською мовою

Анотація російською мовою

Ключові слова російською мовою

Анотація англійською мовою

Ключові слова англійською мовою

1. Вступ

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми

3. Мета та задачі дослідження

4. Матеріали та методи досліджень (розділ необхідно назвати так, щоб була зрозуміла «експериментальна» і «методична» складові авторського дослідження)

5. Результати досліджень (розділ необхідно назвати так, щоб була зрозуміла суть авторського дослідження)

6. Обговорення результатів (розділ необхідно назвати так, щоб була зрозуміла суть авторського дослідження)

7. Висновки

Список використаних джерел

References

Відомості про авторів українською мовою

Відомості про авторів російською мовою

Відомості про авторів англійською мовою

Поштова адреса для відправки журналу

3. Вимоги до назви статті:

- Не більше 10 слів; не містить абревіатур

- Строго відповідає змісту статті

4. Вимоги до української та російської анотацій:

- Не менше 35 слів та не більше 50 слів

- Немає містити абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті

5. Вимоги до ключових слів:

- Не більше 10 слів

- Не містять абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті

- Подаються в називному відмінку

- Розділені комами

6. Вимоги до оформлення рисунків

- Перед рисунком у тексті обов'язково йде посилання на рисунок, яке повинно мати вигляд рис. 1, рис. 2-4, рис. 5, а

- Рисунки повинні бути представлені в форматі JPG

- Підпис рисунка має вигляд Рис. 1. Назва рисунка

Якщо на рисунку наведені залежність або графік, то в підписі до рисунку повинні бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат

- Якщо рисунок містить підрисунки (а, б, в), повинні бути пояснення до кожного з підрисунків

- Розміри підписів на рисунках повинні відповідати розміру Times New Roman 14

- Надписи на рисунках не повинні бути жирними або нахиленими

- Надписи на всіх рисунках повинні бути виконані в одному стилі

7. Вимоги до оформлення таблиць

- Шапка таблиці не містить порожніх клітинок

- Якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно!

- Всі таблиці повинні бути розташовані вертикально

8. Вимоги до оформлення формул

- Формули повинні бути набрані в редакторі формул MathType

- Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2-4)

- Формули повинні бути пронумеровані

- Вирівнювання нумерації за правим краєм

- Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти змістовний знак: якщо далі йде нове речення, то точка; якщо далі пояснення, то кома

9. Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті

- Посилання на літературні джерела мають вигляд [1], [2, 3], [4-7]

- Посилання повинні йти за чергою їх згадування в статті

- На всі літературні джерела, наведені в розділі Література, посилання повинні бути в тексті статті обов'язково!

10. Вимоги до оформлення списку джерел у розділі Список використаних джерел

- Джерела оформляються згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006;

- Джерел повинно бути не менше 10;

- У списку посилань повинно бути не менше 6 на іноземні джерела

- У списку посилань неприпустимо використання ГОСТів та загальнонаціональних стандартів;

- Відсоткове співвідношення самоцитування - не більше 30% (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них може бути не більше 3 на Ваші роботи).

11. Вимоги до анотації англійською мовою

- Обсяг від 100 до 250 слів

- Інформативність (не містить загальних слів)

- Оригінальність (не є калькою російськомовної анотації)

- Змістовність (відображає основний зміст статті і результати досліджень)

- Структурованість (дотримується логіки опису результатів в статті)

12. Вимоги до списку літератури англійською мовою (References)

- Список літератури, оформлений мовою статті, перекласти англійською

- Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА

13. Вимоги до оформлення відомостей про авторів:

Для кожного з авторів

- ПІБ повністю

- Науковий ступінь, звання

- Кафедра

- ВНЗ

- Адреса ВНЗ

- E-mail

- Контактний телефон

- Номер ORCID (за наявності!)

14. Поштова адреса для відправки журналу (обов'язкова умова: отримувач та адрес повинні бути відповідними)

II. РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ СТАТТІ

Термін виконання рецензування від 1 тижня до 2 тижнів

1. Після того як Ви подасте статтю, вона буде відправлена на рецензування. Наша редакція практикує подвійне сліпе рецензування. Процедура рецензування має на увазі:

- перевірку на плагіат та самоцитування

- перевірку відповідності назви статті та змісту

- перевірку змістовної частини статті

2. Отримати відповідь від рецензентів. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити назад по електронній пошті

3. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені рецензентами зауваження, стаття відправляється на редагування

Термін виконання редагування від 1 тижня до 2 тижнів

1. Після того як стаття пройшла рецензування, вона відправляється на редагування. Процедура редагування має на увазі:

- перевірку статті за формальними ознаками

- правильність оформлення згідно з вимогами

2. Отримати відповідь від редакторів журналу. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити статтю назад по електронній пошті

3. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені редактором зауваження, Вам необхідно підготувати пакет документ

III. ПАКЕТ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДО СТАТТІ

1. Один примірник статті в роздрукованому варіанті (підписаний на зворотній стороні останнього аркуша усіма авторами)

2. Рецензія, підписана доктором наук, з печаткою, яка завіряє його підпис (це вчений, який рекомендує статтю до друку). Ця вимога поширюється на ті статті, у складі авторів яких немає доктора наук

Всі документи в роздрукованому вигляді відправляються на адресу редакції: 21008, Вінниця, вул. Сонячна, 3

IV. ОТРИМАННЯ ЖУРНАЛУ

Про вихід журналу в світ повідомляється на головній сторінці сайту журналу у розділі Новини.

Автори, які проживають у Вінниці, забирають свій примірник журналу у редакції.

Авторам з інших міст журнал відправляється поштою на адресу, вказану у ліцензійному договорі.

Електронну версію журналу Ви можете побачити в архіві на нашому сайті: http://tetapk.vsau.org/